Iaith/language

In spite of the title of this blog, I write almost every post in English, not Welsh. This is for several reasons: Most of the people I know speak English; I haven’t lived in Wales for over a decade (and so do most things in English); and I want to reach a reasonably wide audience.

On the other hand, I have two native languages, and I like to use both when I can (for example, I speak English to my wife, who only knows a little Welsh, and Welsh to my son, who knows even less of either language). I also think that Welsh speakers who don’t want their language to die have a certain duty to use it.

For this reason, I’ll try in the future to write more posts in Welsh, particularly if they’re especially relevant to Wales, or to my son. Or perhaps also when I just happen to feel like it. When these posts are relevant to non-Welsh-speaking readers, I’ll try to provide an English translation. Where they’re not (as here), I won’t bother.

I think that’s fair.

———

Er gwaethaf teitl y blog hwn, dwi’n ysgrifennu bron i bob cofnod yn Saesneg yn lle’r Gymraeg. Mae amryw o resymau am hyn: Mae’r rhan fwyaf o bobl dwi’n nabod yn siarad Saesneg; dwi heb fyw yng Nghymru am dros degawd (ac felly dwi’n gwneud y rhan fwyaf o bethau trwy gyfrwng Saesneg); ac dwi eisiau cyrraedd cynulleidfa eang.

Ar y llaw arall, mae gennyf ddwy famiaith, ac dwi’n hoffi defnyddio y ddwy ohonynt pan y gallaf (er enghraifft, dwi’n siarad Saesneg i’m gwraig, sydd ond yn deall mymryn o’r Gymraeg, a Chymraeg i’m mab, sydd yn deall llai fyth o’r ddwy iaith). Dwi hefyd o’r barn bod rhywfaint o ddyletswydd ar siaradwyr Cymraeg sydd ddim eisiau i’w iaith farw i’w defnyddio.

Oherwydd hyn i gyd, mi wna i ymdrech yn y dyfodol i ysgrifennu mwy o gofnodion yn Gymraeg, yn enwedig os ydynt yn arbennig o berthnasol i Gymru, neu i’m mab i. Neu efallai hefyd pam dwi’n teimlo fel gwneud. Pan fydd y cofnodion hyn yn berthnasol i ddarllenwyr di-Gymraeg, mi geisia i ddarparu traddodiad Saesneg. Pan fydden nhw ddim (fel yn yr achos hwn), ni thraffertha i’n hun.

Dwi’n meddwl bod hynny’n deg.

Advertisements

3 Comments

Filed under Language

3 responses to “Iaith/language

  1. Mari Fflur

    Diolch Gareth! Wedi bod yn darllen dy ymatebion i flog Mr Rhech Flin, diolch byth fod gan rywun ddigon o fynedd i ddadlau am y peth.

    Wedi gweld llun o Iori ar Facebook heddiw – mae o mor debyg i ochr chi’r teulu! Welais i gip o dy dad ac Aled adre dros ‘Dolig.

  2. Neis i glywed gennyt ti, Mari! Mae lot o bobl ‘di deud bod Iori yn debyg i mi. Gan fy mod wedi darllen yr erthygl hon gan Daly a Wilson yn ystod sgwennu’n noethuriaeth, dwi wastad yn amheugar am honiadau o’r fath!: http://psych.psychology.mcmaster.ca/dalywilson/WhomAreNewborn.pdf

    Serch hynny, mae o’n f’atgoffa fi weithiau o Aled, dwi’n gweld rhywbeth yn debyg rhwng ei geg o a cheg fy Mam, ac dwi’n siwr fod ei glustiau (mawrion) yn dod oddiwrtha i. Ond mae ei lygaid yn dod o’i fam heb unrhyw amheuaeth.

  3. Pingback: Damia | Garic Gymro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s